FILOMATA - Akademia Rozwoju test
 • slidebg1
 • --> --> --> -->
FilomataMoc MożliwościOGŁOSZENIA

WYBÓR WYKONAWCY SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

12 Września 2019, 12:34

Informujemy, że w wyniku rozeznania rynku wyłoniony został wykonawca szkolenia  Kręgi naprawcze dla nauczycieli w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO-EFS działanie 11.1.4 MOC MOŻLIWOŚCI:

Fundacja Miejsce Ludzi
ul. Sienkiewicza 6/12, POZNAŃ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

5 Września 2019, 8:52

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS

MOC MOŻLIWOŚCI

                                                                                                                                                                               Gliwice 5.09.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY

FILOMATA Sp. z o.o.

ul. Bojkowska 20a, 44-100 Gliwice

NIP: 631 25 95 408, REGON: 241335219, KRS: 0000334557

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia „Kręgi naprawcze” dla nauczycieli w ramach projektu Moc Możliwości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie ma być oparte na podejściu zgodnym z Porozumieniem bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga. Musi uwzględniać potrzeby każdego człowieka oraz potrzeby grupy i ich wpływ na funkcjonowanie całego zespołu. W czasie szkolenia nauczyciele poznają i zastosują na konkretnych przykładach struktury: Kręgów Naprawczych oraz SNO, służące skutecznemu radzeniu sobie z konfliktami.

Szczegółowy program powinien zawierać następujące punkty:

 • Wyjaśnienie koncepcji Kręgów Naprawczych i przećwiczenie ich wszystkich elementów;
 • Budowanie mentalnej otwartości i przekonania, że na każdy problem istnieje wiele rozwiązań;
 • Uwzględnienie metody SNO (Słyszę, Nazywam, Otwieram się na rozwiązania);
 • Doświadczenie mediowania konfliktu z wykorzystaniem struktur KN i SNO, poprzez wykonanie konkretnych zadań przez uczestników szkolenia;
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami metodycznymi, służącymi skutecznemu uczeniu nastolatków umiejętności społecznych, takich jak: rozwiązywanie konfliktów, mediacje i negocjacje, budowanie grup, w których potrzeby każdego są brane pod uwagę,
 • Wypracowanie sposobów na dzielenie się powyższymi umiejętnościami w gronie innych nauczycieli.
 1. Osoba szkoląca musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogiczne, psychologiczne) oraz co najmniej pięcioletnią praktykę prowadzenia szkoleń (warsztatów) dotyczących Porozumienia bez Przemocy i rozwiązywania konfliktów dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 3. Wykonawca zostanie pisemnie bądź mailowo poinformowany o wyborze jego oferty.
 4. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 27-28 września 2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca składa swoją ofertę na dowolnym formularzu.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania, pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz musi zawierać:
 1. Datę sporządzenia
 2. Adres siedziby oferenta, numer NIP, dane kontaktowe (telefon, adres email)
 3. Szczegółowy opis oferty
 4. Cenę brutto w PLN
 5. Potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia
 6.  Podpis osoby składającej ofertę

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
 • posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • posiada wiedzę i doświadczenie,
 • dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu  co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w Załączniku Nr 2 - oświadczenie o braku powiązań.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT

- Cena za  szkolenie - 50%

- Zawartość merytoryczna szkolenia- 40%

- Termin wykonania zamówienia – 10%        

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: e.wieclaw@filomata.pl, lub dostarczona na adres: 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20a do dnia 12.09.2019r. do godz. 10.00

2. Ocena ofert zostanie  dokonana w dniu 12.09.2019r. o godz. 10.30, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 na stronie www.filomata.com.pl.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Elżbieta Więcław, nr tel. 32 2707665, email: e.wieclaw@filomata.pl


WYBÓR WYKONAWCY SZKOLENIA eduScrum

13 Sierpnia 2019, 2:36

Informujemy, że w wyniku rozeznania rynku wyłoniony został wykonawca szkolenia eduScrum dla nauczycieli w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO-EFS działanie 11.1.4 MOC MOŻLIWOŚCI:

Paulina Orbitowska-Fernandez
ul. Żeglugi Wiślanej 7/25
03-043 Warszawa