FILOMATA - Szkoła możliwości test

 • slidebg1
 • -->
 • slidebg1
 • -->
Filomatadeklaracja współpracy

DEKLARACJA ZASAD WSPÓŁPRACY

23 Lipca 2014, 4:42

W procesie wychowania i nauczania biorą udział dzieci, rodzice i nauczyciele. Poniższa Deklaracja Zasad Współpracy powstała dla jasnego określenia, czego dzieci i rodzice mogą oczekiwać od nas – nauczycieli, a także czego my jako nauczyciele oczekujemy od dzieci i rodziców. Najlepsze efekty osiągamy wtedy, kiedy znamy swoje wzajemne oczekiwania i wychodzimy im naprzeciw. Kiedy spotykamy się w dialogu.

Zawsze możecie od nas oczekiwać:

 • szacunku i empatii,
 • brania pod uwagę całego człowieka - czyli dbałości o nabywanie przez uczniów kompetencji społecznych na równi z umiejętnościami i wiedzą,
 • konstruktywnego podejścia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych i problematycznych,
 • uważnego słuchania tego, co mówicie, żeby w pełni zrozumieć Wasze potrzeby,
 • wykazywania wrażliwości i zrozumienia względem Waszych obaw dotyczących zachowania i wyników nauczania Waszych dzieci,
 • przekazywania w przystępny i zrozumiały sposób informacji dotyczących zachowania i wyników nauczania Waszych dzieci,
 • stałego podnoszenia naszych kwalifikacji jako nauczycieli, zarówno merytorycznych, jak i metodycznych,
 • podnoszenia atrakcyjności oferty edukacyjnej w zakresie zajęć pozalekcyjnych,
 • stwarzania możliwości do osiągania wysokich wyników nauczania z przedmiotów znajdujących się w programie nauczania,
 • tworzenia warunków pozwalających nabywanie umiejętności, które można praktycznie wykorzystywać w życiu,
 • stworzenie bezpiecznego środowiska nauczania dla Waszych dzieci.

Od Rodziców oczekujemy:

 • zapoznania się ze Statutem Szkoły przed podjęciem ostatecznej decyzji o zapisaniu dziecka,
 • systematycznego i rzetelnego zainteresowania postępami dziecka w nauce,
 • udziału w organizowanych przez nas spotkaniach Rodziców,
 • współpracy i wsparcia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczego,
 • dbałości o dobre imię i kondycję szkoły,
 • rzetelnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych,
 • komunikacji opartej na szacunku, zaufaniu i empatii,
 • nastawienia na szukanie współnych rozwiązań w sytuacjach trudnych czy problematycznych.

Od Uczniów oczekujemy:

 • pozytywnego stosunku do nauki,
 • dania sobie prawa do popełnienia błędów,
 • chęci osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • otwartości umysłu, dociekliwości, samodzielności,
 • chęci do współpracy i działań zespołowych,
 • tolerancji i szacunku dla innych,
 • otwartości na potrzeby innych, życzliwości,
 • postępowania według zasad obowiązujących w szkole,
 • twórczego zaangażowania w życie szkoły.

Wierzymy, że wzajemne spełnianie naszych wspólnych oczekiwań przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą przygotowani do dorosłego życia. A dzięki dobremu przygotowaniu będą szczęśliwi i spełnieni.
Zespół FILOMATY